Monday, July 19, 2010

மாற்றம்
ஒரு மாற்றமுமில்லை
முன்பே வந்தவர்கள்
புதிதாய் வருபவர்கள்
யாராலோ அழைத்துச் செல்லப்படுபவர்கள்

ஒரு மாற்றமுமில்லை

அதே கூடாரம்
அதே கழிப்பறை
மூத்திர நெடிலடிக்கும் மூலை
வன்புணர்வு

ஒரு மாற்றமுமில்லை


போர் முடிந்து
அமைதி நிலவுவதாயும்
மக்கள் ஆனந்தித்திருப்பதாயும்
செய்தியில் வாசிக்கிறார்கள்.
குழி - 01
(இன்றைய) போர் முடிந்து
சிறு ஓய்வு.
குழியிலிருந்து தலை நீட்டத் தெரிவது
நீளும் புகைச் சுருள்களும்
காற்றில் பறக்கும் எரிந்த மிச்சங்களும்.
வீதி, வீடு, கடை
மரம், காகம், சைக்கிள் எதுவுமில்லை.
நிலமே இல்லது போய் விடும் போல.
சாம்பலும், எலும்புகளும், கந்தக வாடையுமே மிச்சம்.
பயம்?
இனிமேல் பயந்து என்னவாகப் போகிறது?
இன்னும் கொஞ்சம் கறுத்தால்
ஒரு சிலராவது வெளிய வருவார்கள்
முன்னேறிச் சென்று உயிர் தப்ப.
குழி - 02
நிரந்தரமானதல்ல.
அடுத்த நிமிடம் எங்கேயென
யாருக்குந்தேரியது.
ஐந்து பேருக்கு மட்டுமேயான குழி.
ஆனால் பதினைந்து பேருள்ளே.
ஒரே புழுக்கம்.
உடலை நெளித்து வளைத்து
காற்றைக் கூப்பிடுகிறோம்
மண்புளுப் போல.

சிறிதும் பெரிதுமாக
உட்பக்கமாகத் தலை நீட்டும் வேர்கள்.
என்ன மரமென்று யாரையுங் கேட்க முடியாது.
சினந்து கொள்வர்.

சின்னதாகக் கரும் பூச்சியொன்று கூடக் குழி பறிக்கிறது.
மூலையில் சிறிதாய் நெடுக்கும் புல்லுத்துண்டு.

பாவம் முறிகண்டிப் பிள்ளையார்.

தலைக்கு மேல் தெரிந்த
இடை வெளிக்குள்ளால்
வானத்தைப் பார்க்கிறாள்.
பகல் கூட இரவு போல ஒரே கறுப்பு.

Sunday, July 18, 2010

வாக்கு மூலம்
அவர்கள் அழுதனர்
என் காதுகள் செவிடாயிற்று
மன்றாடினார் முகம் திருப்பிக் கொண்டேன்
காலில் விழுந்தனர்
நகர்ந்து பின் வாங்கினேன்.

நீ கல்லா என்றனர்
என் மீது மண் அள்ளி வீசினர்
நானோ மனிதனாயிருக்கவில்லை
ஒன்றல்ல
பல தடவைகள்.
கொன்றவர்கள் பெயர் விபரம் மனப்பாடம்.

அவர்களது ஓலம்
என்னைச் சூழ நீரெனப் பெருகுகிறது
ஒரு கல்லென நான் அமிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்.

அம்மா, நான் உன் மகனல்ல என்கிறாய்
எனக்குச் செத்துப் போகத் துணிவிருக்கவில்லை.
------------------------------------

Thursday, July 15, 2010

மொழிபெயர்ப்பு

ehd; kPz;Lk; cd;idr;re;jpg;Ngd; - mk;hpjh g;hPjk; (1919 2005)


ehd; kPz;Lk; cd;idr;re;jpg;Ngd;
vg;gb vq;Nf
vdf;Fj; njhpahJ

xUNtis cdJ fw;gidapd; xU rpW Jzpf;ifahfp
cdJ Xtpaj;jpy; Gyg;glhf;
Nfhlhf vd;idg; gug;gpLNtd;
cd;idg; ghh;j;Jf; nfhz;bUg;Ngd;

xUNtis fjpnuhspapd; xU fw;iwahfplyhk;
cdJ epwq;fshy; jOt Ntz;b
cdJ fpj;jhdpy; vd;id ehNd tiuNtd;
vg;gb vq;Nf vd;W vdf;Fj; njhpahJ
Mdhy;; epr;rakhf ehd; cd;id kWgb re;jpg;Ngd;

ehd; xU eP&w;whfp
Eiuf;Fk; ePh;j;Jspfis cd; kPJ Jhtp
vd; jz;ikahy; jfpf;Fk; cd; neQ;irf; Fsph;tpf;fyhk;
,e;j tho;T vd;NdhL eil gapYk; vd;gij tpl vdf;NfJk; njhpahJ

cly; mopifapy;
vy;yhNk mopAk;
Mdhy; Qhgf ,iofNsh epiyj;jpUf;Fk; mZf;fshy; Mdit
ehd; ,e;jj; Jfs;fisg; nghWf;fp
me;j ,iofis nea;Ntd;
nea;J cd;id kPz;Lk; re;jpg;Ngd;.

Mq;fpyj;jpypUe;J jkpopy;: tpNdhjpdp

mk;hpjh g;hPjk;
gQ;rhgp ,yf;fpaj;ij cyfpw;Ff; fhl;ba ftpQuhd fhyQ;nrd;w mk;hpjh g;hPjk; Nghy; NtnwhU gQ;rhgpg; gilg;ghspAk; nraw;gl;ljpy;iy. rh`pj;a mf;flkp tpUJ ngw;w ngz;kzp vd;gJk; gj;kg+\z; nfsutk; ngw;w  Kjy; gQ;rhgp ngz; vd;gJk; Fwpg;gpl Ntz;baJ. ,tuJ gilg;Gfs; gy gpuQ;> Nldp\; kw;Wk; [g;ghdpa nkhopfspy; nkhop ngah;f;fg;gl;Ls;sJ. ,yf;fpaj;Jiwapy; %d;W gl;lq;fs; ngw;wth;. gpQ;rhh; (vYk;Gf;$L) vd;w ,tuJ ehty; gphptpid kw;Wk; mjidj; njhlh;e;J fpilj;j Rje;jpuk; gw;wp kpf Mokhf nrhe;j mDgtq;fisg; NgRk; xU EhyhFk;. ,J gpd;G jpiug;glkhf;fg;gl;lJ. ve;jtpjkhd tiuaiwfSf;Fs;Sk; mlq;fhky; kpfTk; Rje;jpukhfr; nraw;gl;ljhy; rh;r;irfSf;F cs;shd mk;hpjh jd; nrhe;j tho;tpYk; gy tpjkhd tpkh;rdq;fSf;Fk; Kfq; nfhLf;f Ntz;bapUe;jJ. fp];]h vd;w cj;jpiag; gad;gLj;Jk; mk;hpjhtpd; vOj;Jf;fspy; \h `}{ird; (Shah Hussain)> Ry;jhd; gh`{(Sultan Bahu)>; thp]; \h (Waris Shah) kw;Wk; GNy \h (Bulle Shah) vd;Nghhpd; nry;thf;iff; fhzyhk;. cdJ tho;f;ifr; rhpjk; tUkhd thp urPjpd; gpd;Gwk; vOjp Kbf;fg;gl;L tplf;$baNj vd;W kw;nwhU gpugy vOj;jhsuhd F\;te; rpq; mth;fs; ieahz;b nra;jpUe;jhYk; $l mth; nrhd;d mNj jiyg;gpl;L jd; Ra rhpjj;ij vOjpa mk;hpjh ,yf;fpa cyfpy; kwf;fg;glNth md;wp mth; vOj;Jf;fs; xJf;fg;glNth Kbahjit.

******************************

மொழிபெயர்ப்பு

Xh; mwpKfk;            fkyh jh];
vdf;F murpay; njhpahJ
Mdhy; mjpfhuj;jpy; ,Ug;Nghhpd;
ngah;fs; njhpAk; mj;NjhL NeUtpy; njhlq;fp
mtw;iw ehd; fpoik ehl;fs; NghyNth md;wp
khjq;fspd; ngah;fs; Nghd;Nwh xg;gpf;f KbAk;.
ehd; ,e;jpad;> kpf khepwk;> gpwe;jJ kyghhpy;
ehd; NgRtJ %d;W nkhopfs;> vOJtJ ,uz;by;>
fdT fhz;gNjh xU nkhopapy;.
Mq;fpyj;jpy; vOjhNj mJ cdJ jha; nkhopay;y vd;whh;fs;.
tpkh;rfh;fNs> ez;gh;fNs> vd; xd;W tpl;l cwTfNs
cq;fspy; xt;nthUtUk; vd;id vd;ghl;by; tpl;lhy; vd;d?
ehd; tpUk;Gk; xU nkhopia Vd; ehd; Ngrf; $lhJ?
ehd; NgRk; nkhop vdjhfp tpLfpwJ.
mjd; jphpGfs;> Ntbf;iffs; vdNj. vdJ kl;LNk.
mJ miuthrp Mq;fpNyak; miuthrp ,e;jpad;
xU Ntis Ntbf;ifahf ,Uf;ff; $Lk; Mdhy;
mJ Neh;ikahdJ. vd; Nghd;Nw kdpjk; kpf;fJ.
vdJ kfpo;TfisAk; Vf;fq;fisAk; mJ NgRtJ cq;fSf;Fj; njhpatpy;iyah? fhfq;fSf;Ff; fiujy; Nghd;Wk;
rpq;fq;fSf;Ff;  fh;[id NghyTk; mJ vdf;F ctg;ghdJ.
mJ xh; kdpj nkhop. Mdhy; ,q;Nf ,Uf;fpw mq;Nf ,y;yhj
Nfl;Lk; ghh;j;Jk; czUk; tpopj;jpUf;Fk; xU kdjpd; ghi\.
Gaypy; jLkhWk; kuq;fspdNjh md;wp gUt kio Nkfq;fspdNjh
nfhOe;J tpl;nlhpAk; rpijapdNjh Nfl;f Kbahf; FUl;Lg; Ngr;ry;y.
ehd; rpWkpahf ,Ue;jhAk;>
ehd; cah;e;jjhy; tsh;e;Njd; vd;Wk;> vdJ iffs; gUj;jd>
XhpU ,lq;fspy; Kbfs; Kfpo;j;jdntd;Wk; nrhd;dhh;fs;.
NtW vijf; Nfl;gnjdj; njhpahJ fhjy; vd;w NghJ
xU gjpdhW tajpdidf; ,Oj;J te;J fjitg; G+l;bdh;.
mtd; vd;id mbf;ftpy;iy MdhYk; vd;Dly;
mbgl;l typ czh;e;jJ.
vdJ khh;gfq;fSk; fUg;igAk; Rikahfp vid mOj;j
,opTw;W xLq;fpNdd; ehd;.
gpd; ehd; vdJ rNfhjudpd; rl;iliaAk; fhy; rl;iliaAk; mzpe;Njd;.
Kbiaf; Fl;ilahf;fp vdJ ngz;ikia kWjypj;Njd;.
Glit cLj;J> ngz;zha; kidtpaha; ,U vd;whh;fs;.
G+j; ijay;fhhpahf rikay;fhhpahf Ntiyf;fhuNuhL rz;ilf;fhhpahf ,U
nghUe;jp tpL. clikahf ,U. cuj;Jf; fj;jpdh; tifapayhsh;fs;.
Rth;fspd; kPjpUe;J Ny]; mzpe;j vq;fs;
ad;dy;fspDhlhfg; ghh;f;fhNj.
mkpahfNth md;wpf; fkyhthfNth ,U.
my;yJ khjtpf;Fl;bahf ,Uj;jYk; ed;Nw.
ngaiuAk; ,Ug;igAk; njhpa ,JNt jUzk;
tpisahl;Lg; ghtidfs; Ntz;lhk;.
,r;ir nfhz;liyahNj> epiy gpwo;e;jtsha; MlhNj.
fhKWk; NghJ ntl;fq; nfl;Lg; Ngha;f; fj;jhNj.
ehd; xUtidr; re;jpj;Njd;. mtidf; fhjypj;Njd;.
mtDf;Fg; ngahpl;L mioj;jy; Ntz;lhk;.
fhjy; ahrpf;Fk; vd; Nghy> vy;yhiuAk; Nghy
mtDk; ngz; NjLk; xUtd;.
ejpfspd; Ntfk; mtDs;
rKj;jpuk; Nghy; rypg;gilahf; fhj;jpUg;G.
ahh; ePq;fs;? xt;nthUtiuAk; Nfl;fpNwd;.
ehd; vd;gNj tpil. vq;Fk; vt;tplKk;
jd;id ehd; vd tpopg;gtidf; fhz;fpNwd;.
ciwapypl;l thnsd ,t;Tyfpy; rpiwg;gl;ltdha; mtd;.
ehd; jhd; jdpNa gd;dpuz;L kzpf;Fk; eLeprpapYk;
tprpj;jpukhd efuq;fspYs;s cztfq;fspy; Fbf;fpNwd;.
ehd; kl;LNk rphpf;fpNwd;> Gzh;fpNwd;.
gpd; njhz;ilf;Fopf;Fs; mr;rk; Fkpo
ntl;fpr; rhtJk; ehNd.
ehd; ghtp. ehd; GdpjkhdtSk; $l.
ehd; md;Gf;Fhpats;> tQ;rpf;fg;gl;gtSk; ehd; jhd;.
cdjy;yhj re;Njh\q;fs; vd;dplkpy;iy.
cdjy;yhj typfSk; vdjy;y.
ehDk; vd;id ehd; vd;Nw tpopf;fpNwd;.

*******************************


,e;jpahtpd; rpwe;j ftpQh;fSs; xUtuhd fkyh jh]; NfushtpYs;s kyghh; vd;w ,lj;jpy; 1934y; gpe;jhh;. mtUila khkdhhUk; vOj;jhsUkhd  ehuazNkddJ nry;thf;fpdhy; rpW tajpNyNa mtUf;Ff; ftpij kPJ Mq;fpyj;jpy; vOJk; ,e;jpaf; ftpQuhff; fhl;baJ. Mq;fpyj;jpy; kl;Lkd;wp kpfg; gpugykhd Gidfij vOj;jsuhf jdJ jha; nkhopahd kiyahsj;jpYk; khjtpf;Fl;b vd;w ngahpy; vOjpath; ,];yhkpa kjj;Jf;F khwpa gpd; fkyh Ruah vd;w ngahpNy njhlh;e;J vOjp tUfpwhh;. ,tuJ ,sikf;fhy tho;f;if tuyhW %d;W njhFjpfshf kiyahsj;jpy; ntspahfp cs;sJ. vd; fij vd;w ngahpy; jdJ Rarhpjj;ijAk; ntspapl;Ls;shh;> ,J Mq;fpyj;jpYk; nkhop ngah;f;fg;gl;Ls;sJ. mT];jpNuypah> N[h;kdpapy; rpy ,lq;fSf;Fk; kw;Wk; rpq;fg;G+Uf;Fk; gy;fiyf;fofq;fspy; ciuahw;Wtjw;fhfg; gazQ; nra;Js;shh;. yz;ldpy; ele;j xU ftpij rk;ge;jkhd tpohtpw;Fk; ,th; gpuj;jpNafkhf miof;fg;gl;bUe;jhh;.

***************************

Mq;fpy %yj;jpypUe;J jkpopy;: tpNdhjpdp

ed;wp: gphpl;b\; fTd;rpy; ngz; vOj;jhsh; ,izak;

njhpjy; rQ;rpifapy; gpuRhpf;fg;gl;lJ